Zesde staatshervorming: modaliteiten van overdracht

De ministerraad van 31 januari 2014 keurt naar aanleiding van de zesde staatshervorming in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989. Het ontwerp vermeldt naast een aantal technische wijzigingen, de diensten van de federale en programmatorische overheidsdiensten waarvan er personeel dient te worden overgedragen naar de gewesten en gemeenschappen en brengt deze onder in verschillende bijlagen.

Lees meer

Loopbaanonderbreking in openbare diensten

De ministerraad van 31 januari 2014 keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, het Vlaams Personeelsstatuut en het personeelsstatuut van het UZ Gent.

Lees meer

Nieuw statuut van het gerechtelijk personeel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom twee voorontwerpen van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het statuut van het gerechtspersoneel.

Er worden nieuwe geldelijke loopbanen voor het gerechtspersoneel ingevoerd naar analogie met de loopbaan van het openbaar ambt. De evaluatie krijgt meer waarde en snellere bevorderingen zijn mogelijk ook voor contractuelen. Voor de functies van hoofdgriffier en hoofdsecretaris in de griffies en parketsecretariaten met meer dan 100 personeelsleden wordt een mandaat gecreëerd. Het nieuwe statuut is van toepassing op 1 juli 2014.

De loopbanen van het gerechtspersoneel van niveau A en de griffiers worden eveneens afgestemd op de loopbanen van het rijkspersoneel.

Lees verder