Trump krijgt de wind tegen …

ChrisReniersZoals verwacht was de inhuldiging van president Trump – ik vind het nog steeds een vreemde woordcombinatie – en de nasleep ervan een pijnlijk schouwspel. Gedurende anderhalf jaar schoffeerde hij tal van bevolkingsgroepen, zonder ook maar de minste excuses, zelfs wanneer er pertinente reacties op zijn beledigingen volgden. We weten alvast waaraan ons te verwachten de komende vier jaar. Ook Trumps inauguratiespeech getuigde overigens niet van verzoening en samenwerking. Het is duidelijk dat de nieuwe Amerikaanse president een aanhanger is van het conflictmodel.

De afgelopen weken werden binnen de ACOD heel wat informatie en sensibiliseringsavonden georganiseerd. Ook daar was er tussen de vele aanwezigen heel wat discussie over motivatie van zovele kiezers om voor Trump te stemmen. Iedereen vroeg zich af wat we kunnen leren uit deze nieuwe opstoot van populisme die we nu aan beide zijden van de Atlantische oceaan waarnemen. Conclusie was in elk geval dat het slechtste wat we kunnen doen, is die kiezers diaboliseren of de rug toekeren. Je moet ze geen gelijk geven, maar met concrete en praktische voorbeelden wijzen op de nefaste populistische politiek van figuren als Donald Trump.

Het mag niet verbazen dat ook het beleid van onze regeringen uitgebreid aan bod kwam tijdens deze debatavonden. Uiteraard was er striemende kritiek te horen op de besparingspolitiek, op de aanvallen op de sociale zekerheid, op het onrechtvaardige belastingsysteem… Zowat alles werd besproken. Hoe ga je daarmee om in het dagelijkse leven? Hoe leg je uit aan de man of de vrouw in de straat dat er wat schort met een dergelijk regeringsbeleid? Ik wil je alvast twee voorbeelden van de praktische communicatie niet onthouden. Het zijn voorbeelden met humor, maar die wel gesmaakt werden.

Guido Rasschaert, algemeen secretaris van de ACOD, over belastingen: “Je zit met een groep op café. Iedereen legt geld in de pot, behalve één persoon, ook al heeft die geld genoeg. Iedereen drinkt een democratisch pintje of frisdrank, maar die ene bestelt een Triple. Hoe lang zou hij in de groep getolereerd worden? Nochtans betaalt niet iedereen correct belastingen, maar geniet iedereen wel van de sociale zekerheid. Waar is de logica?”

Of nog, een tussenkomst van een jonge militant van sector spoor: “Je kan je kleine niet verbieden een sigaret op te steken met een dikke sigaar in je mond.”

Inderdaad, diegenen die aan het stuur zitten zouden het voorbeeld moeten geven, de wetten moeten naleven en de instellingen moeten respecteren. Anders kan je dat ook niet verwachten van de gewone vrouw of man.

Chris Reniers – voorzitter – 23 januari 2017

Wist je dat …

ChrisReniers… de rijkste 10 procent Belgen bijna de helft van het vermogen van ons land bezit?
… de rijkste 10 procent Europeanen 51,2 procent van de totale rijkdom bezit?
… de rijkste 1 procent van de wereldbevolking meer bezit dan alle anderen?

In België zijn de cijfers weliswaar minder extreem dan elders, maar toch bezit de rijkste 1 procent van de Belgen 17,9 procent van het totale vermogen. Shockerend, vind je niet? De duale samenleving, waarin een grote kloof gaapt tussen arm en rijk, zet zich door.

Het antwoord van onze regering hierop? Verder besparen in de sociale zekerheid, onderwijs en kinderopvang duurder maken, openbaar vervoer afbouwen en ticketprijs opdrijven, de energiefactuur de pan uit laten swingen, enz. Dit terwijl al die elementen de kloof tussen arm en rijk zouden moeten helpen verkleinen. Hallucinant!

Bron cijfers: Oxfam

Chris Reniers – voorzitter – 16 januari 2017

Persbericht : Tax shift regering Michel haalt strop rond nek werknemers verder aan

23 juli 2015
Nadat de regering Michel eerst tot een indexsprong besloot met de loze belofte dat die op termijn meer jobs en koopkracht zou opleveren, houdt ze de werknemers nu opnieuw voor de gek. Met haar tax shift bewijst deze regering definitief dat ze rijdt voor de rijken en ondernemers, terwijl ze alle werknemers en de openbare diensten de rug toekeert.

De indexsprong moest er zogezegd komen omdat zo – door lagere loonkosten – bedrijven meer jobs zouden kunnen creëren. Een garantie is er echter allerminst en de bedrijven hebben ook geen verplichting de verminderde uitgaven effectief in jobs om te zetten. Meer nog, in plaats van extra jobs te genereren, vernietigt de regering Michel die, namelijk door de besparingen in de openbare diensten. Zo zorgt bijvoorbeeld een tekort aan personeel en middelen bij de FOD Financiën dat de belastingen niet fatsoenlijk kunnen gecontroleerd worden. De schatkist en in het verlengde de overheid loopt daardoor miljarden euro mis. Domheid of doelbewuste strategie?
Kind van de rekening zijn in elk geval de werknemers. Allen zullen meer moeten betalen voor minder dienstverlening en wie werkt in de openbare sector wordt dubbel gepakt: hogere facturen én het risico om de job te verliezen.

Met haar zogenaamde tax shift gaat de regering Michel op hetzelfde elan door: ze geeft geld aan bedrijven en aan wie in staat is uitgaven terug te trekken via de belastingen (een villa, een dure sportwagen, …). Tegelijk liegt deze regering wie in de privé of de openbare sector werkt voor door te beweren dat ze op termijn beter zullen worden van deze belastingverschuiving. Het beloofde extra geld in het loonzakje zal echter onmogelijk de hogere kosten van energie, diesel of openbare dienstverlening kunnen compenseren. Uiteindelijk zal elke werknemer zijn bankrekening zien bloeden.

De ACOD is voorstander van een rechtvaardige en sociale tax shift, waarbij de sterkste schouders meer bijdragen om zo de rest van de bevolking meer ademruimte te geven. De regering Michel gaat daar lijnrecht tegenin. Ze haalt de strop rond de nek van de werknemers van de privé en de openbare sector verder aan. Hoe lang nog voor ze ook het bankje wegtrapt?

Chris Reniers
voorzitter ACOD

Reacties uitgeschakeld voor Persbericht : Tax shift regering Michel haalt strop rond nek werknemers verder aan Geplaatst in Actie Getagged ,

ACOD blogt “Participatiemaatschappij op z’n Hollands”

ChrisReniersDe afbouw van de pensioenen is ook in Nederland volop bezig. Als je moet vertrouwen op het rendement van de pensioenfondsen – volledig marktgericht en zonder enige resultaatsverbintenis – kan het ook moeilijk anders.

Het is de eerste plicht van socialisten om ervoor te zorgen dat die marktlogica gecorrigeerd wordt en dat iedereen recht heeft op een waardig pensioen. Zo denkt de PVDA-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jette Klijnsma er echter niet over. Zij onderschrijft ten stelligste de participatiemaatschappij: “Help uzelf”. Gepensioneerden die niet rondkomen moeten maar een moestuin aanleggen, vindt zij. Of als dat niet kan wegens geen tuin of te oud om te spitten of gewoon geen groene vingers, dan eet je gewoon je eigen huis op. Want in tegenstelling tot wat Klijnsma beweert, kan je niet leven van de AOW*, zelfs al is je huis afbetaald.

Daarom Belgen, twee keer nadenken als we debatteren over pensioenen en vergrijzing! Dit debat moet bij ons beginnen met een duidelijk antwoord van elke politieke partij op onze vraag: wat is een waardig pensioen?

*AOW: de Algemene Ouderdomswet, ook wel synoniem voor het basispensioen van alle Nederlandse gepensioneerden

Chris Reniers – algemeen secretaris – 24 juni 2014

www.acodblogt.be

Stakingsrecht “De sp.a en de PS laten zich niet misleiden”

ChrisReniersGisterenavond keurde een rechtse wisselmeerderheid in een senaatscommissie een wetsvoorstel om zogenaamde ‘wilde stakingen’ bij overheidsbedrijven te voorkomen. Dat het hier niet om een staking gaat – wegens niet conform de regels en stappen die moeten gevolgd worden om officieel en rechtsgelding een staking te zijn – negeerden de voorstanders maar wat graag. Het opzet van de betrokken partijen is duidelijk het stakingsrecht aan banden te leggen en een minimale dienstverlening bij de overheidsbedrijven in te voeren.

Voor de ACOD is dergelijke wetgeving overbodig, ondoelmatig en onaanvaardbaar.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Stakingsrecht “De sp.a en de PS laten zich niet misleiden” Geplaatst in Actie Getagged ,

Inderdaad, zo eenvoudig is het soms …

Gelezen op ACOD blogt

ChrisReniersVanmorgen las ik onderstaande column van Hilde Sabbe in Het Laatste Nieuws. En ze heeft gelijk, soms is het leven simpel en moet je de oplossingen niet ver zoeken. Lees verder

Chris Reniers – algemeen secretaris – 14 januari 2014