over ons

Voorheen bekend als de sector Ministeries en de sector Parastatalen, besloten beide sectoren in 2004 om zich samen te voegen tot de sector Overheidsdiensten. Op het terrein was er al een grote overlapping en de oprichting van één grote sector zorgt voor een betere service aan de leden.

De ACOD – Overheidsdiensten behartigt als vakbond prioritair de collectieve en individuele belangen van de werknemers in de Vlaamse en federale publieke sector. Het actief ondersteunen en promoten van de publieke sector kan hiertoe een bijdrage leveren.

ACOD-Overheidsdiensten informeert zijn leden :

 • over hun arbeidsomstandigheden, over evaluaties ;
 • over hun rechten ;
 • over de veiligheid en de hygiëne op het werk.

ACOD-Overheidsdiensten geeft raad :

 • wanneer er examens in het vooruitzicht zijn ;
 • wanneer er nieuwe jobs zijn ;
 • wanneer u uw sociale dienst of gezondheidsdienst wil contacteren.

ACOD-Overheidsdiensten verdedigt u :

 • wanneer u geconfronteerd wordt met een disciplinaire maatregel ;
 • wanneer u niet tevreden bent met uw evaluatie ;
 • wanneer u het slachtoffer bent van een onrechtvaardige procedure.

ACOD-Overheidsdiensten uw woordvoerder :

De ACOD is aanwezig als woordvoerder en verdediger in alle overheidsdiensten.
Dat beperkt zich niet tot het werk in de strikte zin. Alles wat de kwaliteit van het leven van zijn leden beïnvloedt, belangt de ACOD aan.
Twee vormen van dialoog tussen de overheid en de vakbonden van het overheidspersoneel zijn bij wet vastgelegd: de onderhandeling en het overleg.

De onderhandeling is een grondige bespreking tussen de overheid en de representatieve vakbonden, waarvan het resultaat in een protocol wordt vastgelegd. Een protocol heeft de waarde van een politieke verbintenis: de onderhandelaars zijn moreel maar niet juridisch aan de inhoud eraan gebonden. Ook een protocol van niet-akkoord is mogelijk; dat vermeldt de verschillende standpunten, maar het belet de overheid niet haar plannen uit te voeren. Onderhandelingen zijn wettelijk verplicht voor belangrijke en globale problemen:

 • Het vastleggen van de rondregels m.b.t. het administratief statuut (met inbegrip van vakantie- en verlofregeling), de bezoldigingsregeling, de pensioenregeling, de betrekkingen met de vakbonden, de organisatie van de sociale diensten.
 • Algemene maatregelen en richtlijnen m.b.t. het personeelskader of arbeidsduur en organisatie van het werk.

Het overleg is wettelijk voorgeschreven; het resulteert in een met redenen omkleed advies. Overleg moet plaatsvinden over problemen die minder belangrijk en meer concreet zijn dan de onderwerpen waarover onderhandeld moet worden: beslissingen om het personeelskader vast te leggen, problemen rond veiligheid en gezondheid, verbetering van de menselijke relaties, verhoging van het rendement, concrete maatregelen over de arbeidsduur of de organisatie van het werk.

Maar de ACOD is niet alleen geïnteresseerd in materiële ontplooiing. Hij ijvert ook voor de belangen van zijn leden in de ruimste zin. Geleid door de principes van solidariteit, gelijke kansen voor iedereen en niet-uitsluiting.

Enkele voorbeelden:

 • Herverdeling van de beschikbare arbeid en strijd tegen de werkloosheid;
 • Het bekampen van sociale uitsluiting en armoede;
 • Betaalbaar onderwijs van goede kwaliteit voor iedereen;
 • Toegang voor iedereen tot rechtvaardige en menselijke rechtspraak;
 • Gelijkheid tussen man en vrouw;
 • Voor een sociaal Europa;
 • Respect voor de mensen- en vakbondsrechten overal ter wereld;
 • Voor een leefbaar milieu;
 • Tegen onverdraagzaamheid en racisme.